50 jaar similes

Welkom bij Theo-Herbots ervaringsdeskundige mantelzorg en vrijwilliger gezondheidszorg

TRANSLATE HERE

De kroon op 50 jaar vrijwilligerswerk

Voor U, Door U, Samen met U

Ik ben omwille van omstandigheden,(die ik hier niet ga beschrijven), Jarenlang Lid geweest van deze Organisatie en wil dit bericht in de aandacht brengen op deze Blog, omdat deze mensen het nu eenmaal verdienen.

En om mensen die een Psychisch ziek familielid hebben er op te wijzen dat zij hier terecht kunnen.

Ikzelf heb er jarenlang enorme steun ontvangen

Vandaag – 20 november – bestaat onze vereniging 50 jaar. Dat mag en zal gevierd worden!

Similes is ontstaan uit het engagement van families die elkaar ontmoetten in de cafetaria van de zorginstellingen waar hun kwetsbare familielid vaak een leven lang verbleef.

De gedeelde verontwaardiging over het gebrek aan zorg op maat en de nood aan de erkenning van het familieperspectief lagen aan de basis van de oprichting van onze vereniging. Hoewel zorg en samenleving in de decennia die volgden ingrijpend veranderd zijn, blijft onze missie in essentie onveranderd.

De manier waarop we onze missie vormgeven evolueert natuurlijk met de tijd. Dankzij de inzet van meer dan 200 enthousiaste vrijwilligers en enkele toegewijde en bekwame medewerkers kunnen wij op vele plaatsen in Vlaanderen activiteiten aanbieden die ondersteunend en verrijkend zijn voor leden en geïnteresseerden.

Onze Similes-vrijwilligers zijn vrij uniek. Zelf zijn ze nauw betrokken bij een familielid of naaste met een psychische aandoening. Ze toetsen hun ervaring aan die van anderen en groeien zo uit tot familie ervaringsdeskundigen. Ze zetten hun ervaring en expertise in om andere families te ondersteunen en om te wegen op samenleving en beleid. Met hun vrijwilligerswerk zijn ze echte hulp- en hoopverleners voor families die minder ver staan in herstel. Onze Similes-vrijwilligers vormen daarom echt de kroon op ons familiegericht werk. Die gedachte dragen we een jaar lang uit met ons feestlogo. We zetten de kroon op 50 jaar vrijwilligerswerk!

Heel wat leden hebben nog levendige herinneringen aan het pionierswerk van Similes in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Wie minder lang lid is van onze vereniging, is wellicht nieuwsgierig naar de inzet van eerdere generaties. Het maartnummer van ons ledenblad wordt een heus verjaardag-nummer met een terugblik op belangrijke strijdpunten en verwezenlijkingen.

Ons werk is niet af. Onze zorgen blijven groot. Onze plannen blijven onuitputtelijk.

Maar vandaag gaat onze grote dankbaarheid uit naar alle leden en vrijwilligers die helpen om van Similes blijvend de warme familievereniging te maken die ons allen met elkaar verbindt.

Warme groet,

Annemie Roppe

Voorzitter

Lees dit bericht van boven tot beneden, vooraleer op de linken beginnen te klikken, zodat U geen belangrijke informatie mist.

Over Similes

Similes is een pluralistische organisatie, die de familie en naasten van psychisch kwetsbare mensen ondersteunt. Eén op vier mensen kampt vroeg of laat met een ernstig psychisch probleem. De impact daarvan is groot. Wanneer je kind, je partner, een van je ouders, een broer of zus of iemand anders uit je omgeving te maken krijgt met psychische problemen, verandert er ook veel in jouw leven.

Similes is er voor jou. Sinds 1972 organiseren onze vrijwilligersafdelingen overal in Vlaanderen en Brussel info-avonden, gespreksbijeenkomsten en training voor familieleden van psychisch kwetsbare mensen.

Similes steunt familie

Wiezorgtpraatmee2

Onze missie

Similes vzw verenigt families in Vlaanderen en Brussel waarin een jongere, ouder of partner worstelt met een psychische aandoening. In deze families staat het psychisch welzijn zwaar onder druk. Similes ondersteunt hen op het vlak van zorg, zelfzorg en netwerking en zet op tal van manieren in op het vergroten van hun draagkracht. Similes geeft deze families tevens een stem door binnen hulpverlening en samenleving te getuigen over de grenzen waar families op botsen. Zo bevordert Similes zowel het herstelproces van jongeren en volwassenen die kampen met een psychische kwetsbaarheid, als dat van hun naasten.

Visie

Het taboe voorbij.


Ruim een kwart van alle mensen worstelt gedurende korte of langere tijd met zware psychische problemen zoals een bipolaire stoornis of een obsessief compulsieve stoornis, borderline, depressie, eetstoornissen, psychotische aandoeningen of verslaving. Geestelijke gezondheidsproblemen maken deel uit van het leven zoals het is. Voor velen is dit nog een ongemakkelijke waarheid. Similes gaat het gesprek over psychische aandoeningen aan en wijst waar nodig op mogelijkheden en verantwoordelijkheden tot inclusie.

Herstel ondersteunende zorg.


Het aanbod aan hulp en ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is onvoldoende ruim en vaak weinig aangepast aan specifieke noden. Similes promoot daarom de benadering van herstel ondersteunende zorg. In de geestelijke gezondheidszorg ontstaan er goede praktijken om met patiënten te verkennen hoe psychische kwetsbaarheid een plaats kan krijgen in het eigen levenstraject.

Hier dient nog meer op te worden ingezet. Ook binnen de ruime samenleving zijn inspanningen nodig om mensen met een psychische kwetsbaarheid betere kansen te bieden om zich te ontplooien.

Herstel voor families.


Het psychisch lijden van jongeren en volwassenen treft ook hun naasten. De relatie met hun kwetsbare familielid verandert, ze kunnen met hun vragen moeilijk terecht bij hulpverleners, de balans tussen draagkracht en draaglast kan snel en soms onherroepelijk uit evenwicht raken. Similes vraagt aandacht voor de noden van families en ijvert ook voor hen op een positief perspectief op herstel. Mits de nodige ondersteuning, kan psychische kwetsbaarheid ook ingebed worden in het eigen levenstraject van ouders, partners, kinderen of andere naastbetrokkenen.

Het begrip familie staat voor onderlinge verbondenheid. 

Psychische aandoeningen beïnvloeden de relatie tussen mensen ingrijpend, vooral wanneer men mekaar nabij is. Similes ondersteunt alle mensen die lijden omdat een naaste psychisch kwetsbaar is. Wat ook de formele of informele band is tussen mensen, onderlinge verbondenheid maakt kwetsbaar en biedt tegelijk kansen. Vandaag bepalen mensen in toenemende mate zelf welk belang ze hechten aan de band met bloedverwanten, adoptieve of zelf gekozen relaties. Maar de mate waarin familiebanden bestaan of ontbreken, laat weinigen onberoerd. Als familievereniging onderzoekt Similes mogelijkheden om familiebanden positief te beleven, wat bijdraagt tot herstel.

Families maken deel uit van de triade.


Families kunnen hun mogelijkheden enkel ten volle inzetten wanneer ze een betrokken partner zijn in de triade tussen mensen met een psychische aandoening, hun familie en de hulpverlening.

Families met mekaar verbinden.


Similes richt zich tot alle betrokken families in Vlaanderen en Brussel. We doen dit met een zichtbare aanwezigheid in elk sociaal en gezondheidsnetwerk. In de verschillende regio’s voorzien we in een informatie- en vormingsaanbod dat tegemoetkomt aan de noden van families.

Waar mogelijk helpen we lotgenotencontact uitbouwen. We ontwikkelen onze werking met aandacht voor de verschillende visies die leven rond geestelijke gezondheid. In onze superdiverse samenleving kijkt niet iedereen op dezelfde manier naar geestelijke gezondheidsproblemen en naar mogelijkheden om hiermee om te gaan. Similes biedt een veelzijdige kijk op noden en mogelijkheden, steeds met volwaardig burgerschap van patiënten en hun omgeving voor ogen.

Volwaardig burgerschap.


Net als patiënten kiezen families er niet voor om psychische kwetsbaarheid zo’n grote plaats te geven in hun leven. Het overkomt hen maar hoeft hun identiteit niet te bepalen. Daarom zet Similes in op het bevorderen van de veerkracht van families. Similes stimuleert ook mogelijkheden om opgedane ervaringen als mantelzorger van mensen met een psychische kwetsbaarheid positief aan te wenden, bijvoorbeeld als vrijwilliger in onze vereniging of als ervaringsdeskundige binnen beleid en hulpverlening. Door zowel noden als opgedane ervaringen te (h)erkennen, kunnen mensen zich volop ontplooien in relatie tot de wereld rondom hen.

Een open familievereniging.


Similes bevordert de maatschappelijke participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun omgeving. Als sociaal-culturele vereniging voor volwassenen nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ook volop op. Een gedreven en deskundig team spreekt leden en vrijwilligers aan om samen werk te maken van gedeelde doelstellingen. We richten ons proactief tot andere middenveldorganisaties en partners in de geestelijke gezondheidszorg om, ieder vanuit eigen sterktes en eigenheid, impact te creëren. We zetten onze schouders onder vernieuwende projecten, zoals het initiatief vrijwillige bewindvoering. Het psychisch welzijn van jongeren en volwassenen staat vandaag onder druk. We zetten ons samen met tal van mensen en organisaties in om psychisch welbevinden binnen ieders bereik te brengen.

Jij bent een kei!

Een kwart van alle mensen wordt geconfronteerd met psychische gezondheidsproblemen. Hun omgeving lijdt mee.

De relatie met een zus, broer, kind, ouder of partner met een psychische kwetsbaarheid kan op bepaalde momenten stevig onder druk staan. Naastbetrokkenen vinden niet altijd gehoor bij de hulpverlening. En ook de ruime omgeving van vrienden, collega’s of familie reageert dikwijls weinig begripvol of ondersteunend.

En dat is jammer. Iedereen is kwetsbaar. We hebben er allemaal belang bij om één vaardigheid sterk te ontwikkelen. En dat is het vermogen om te observeren hoe het echt gaat met de mensen rondom ons.

Sta jij regelmatig stil bij de draagkracht van de mensen om jou heen?

Een psychisch kwetsbaar familielid ondersteunen is niet eenvoudig. Onze goede raad voor de omgeving van die zorgende is dat wel. En hoognodig. Want zelf niet gezien en begrepen worden, maakt het extra moeilijk.

Vrienden, collega’s, werkgevers, leerkrachten, klasgenoten, buren … kunnen een KEI worden in er zijn voor zij die altijd klaarstaan. Kleine moeite, immens verschil.

Op een link gedrukt? alles bekeken?,

kom dan terug naar deze pagina om de volgende link te openen

Blijf steeds als “ALLEREERSTE” op de hoogte van het allerlaatst op Deze Nieuwsbrief (Blog)

Vergeet niet om na het inschrijven naar uw mailbox te gaan om op de bevestigingslink te klikken, dit is zo ingebouwd om u te beveiligen tegen Spam.

Wij houden evenmin van Spam als U, Uw gegevens worden “NIET” gedeeld aan derden

Voeg je bij 10.304 andere volgers

Misschien bent U meer actief op Sociale-Media?

Dan kan U mijn berichten van deze Geweldige Blog ook daar volgen.

De snelste en eenvoudigste manier om mijn berichten te volgen (ook de leuke berichten van mijn andere Blogs)

Meteen kan U daar de berichten delen met Uw Volgers

Velen zullen U dankbaar zijn, want zij gaan die informatie ontvangen waar zij reeds lang naar op zoek zijn

Of ook op

Volg ook mijn YouTube-Kanaal

Theo-Herbots is ook aanwezig op andere Sociale Media

Het zou Geweldig zijn om U ook daar te kunnen ontmoeten

Bekijk hier beneden de laatste berichten in de categorie Vrijwilligerswerk

Klik gewoon op de link van het bericht dat U wilt lezen en nadat U het gelezen heeft, keer dan terug naar hier om het volgende te bekijken

Uw reacties hier beneden zijn belangrijk om deze Blog nog te verbeteren

Ik respecteer dat de meningen van anderen me kunnen helpen een betere Mantelzorger en Vrijwilliger te worden en mogelijk dingen te zien waar ik zelf nooit aan had gedacht. Als ik bijvoorbeeld nog nooit iemand had laten reageren op mijn dienst in Het seniorenrestaurant, dan was ik bepaalde fouten blijven maken

Ik neem negatieve opmerkingen met een korreltje zout, want wat ik doe is vrijwillig en totaal belangeloos en niet iedereen wordt daarin begrepen.

Zeker niet in een maatschappij waar “BIJNA IEDEREEN”, verlangt om voor “ALLES” betaald te worden

Ik neem negatieve opmerkingen niet te hard op en laat mijn creativiteit en passie niet verstikken.

Geef er nu hier beneden een lap op en weest niet beschaamd om een reactie te geven

Creativiteit is Inteligentie die Gelukkig  maakt 

Deel dit bericht

Met Familie, Vrienden en Kennissen.

Velen zullen U dankbaar zijn, want zij gaan op deze “GEWELDIGE BLOG” die Informatie ontvangen waar zij reeds lang naar op zoek zijn

Deel op Sociale media Share on Social Media 

Met de deelknoppen hier beneden ⬇️⬇️

ps/ vergeet niet om meer te vernemen over mijn Vrijwilligerswerk

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.